لیپوماتیک شکم و ران


لیپوماتیک شکم

 لیپوماتیک شکم،پهلو و بغل باسن خانم جوانی که قبلاً پیش همکار دیگه انجام داده بودند و توسط دکتر سلطانی اصلاح و ترمیم شدند  


لیپو ماتیک شکم

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم آقا به شکل V


لیپو ماتیک شکم و پهلو

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم و پهلو ۴ روز بعد از عمل


لیپو ماتیک شکم

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم بدون جای بخیه


 

لیپوماتیک شکم

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم ۲۰ روز بعد از عمل


 

لیپوماتیک کمر و پهلو

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک کمر و پهلو ۲۰ روز بعد از عمل


لیپوماتیک شکمنتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم


لیپو ماتیک

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم


لیپوماتیک شکم

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم بعد از یک هفته


 لیپوماتیک شکم

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم


لیپوماتیک پا

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک ران


لیپوماتیک ران ها

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک ران ها


لیپوماتیک باسن

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک ران ها و باسن


لیپوماتیک کمر و پهلو

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک کمر و پهلو


لیپوماتیک کمر

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک کمر


لیپوماتیک شکم و پهلو و ران

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم و پهلو و ران


لیپو ماتیک شکم

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم و پهلو


لیپوماتیک پهلو

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک پهلو


لیپوماتیک شکم و پهلو

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم و پهلو و ران


لیپوماتیک شکم و پهلوی ران

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک شکم و پهلوی ران ها


لیپوماتیک ران ها

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک ران ها


لیپوماتیک ران ها

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک ران ها


لیپوماتیک شکم

نتیجه فوق العاده لیپوماتیک خانمی ازانگلیس بعد از ۴۰ روز


 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.